The study of potable water quality standard of beryllium

You are viewing information about the paper The study of potable water quality standard of beryllium.

Journal: Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi 1988/11/01
Published: 1988
Authors: Hu, Z. N.
Address:

View other papers from Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi in 1988